תנאי שימוש באתר של רואה חשבון – ישראל לוי:

 • א. השימוש באתר רואה חשבון ישראל לוי (להלן: בעל האתר), בתכנים ו/או בקישורים המופיעים בו, הינו כפוף לתנאי השימוש באתר. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש דנן.
 • ב. רואה חשבון ישראל לוי ו/או עובדיו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג כלשהו, אשר יגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל ובמידע הקשור לענייני מיסים בפרט.
 • ג. השימוש בכל מידע המצוי באתר, תקף למועד הפרסום בלבד והוא מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מקצועי מסוג כלשהו ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.
 • ד. מעצם טיבו של האתר ועיסוקו, בין היתר בענייני מס, הוא כולל נתונים וסכומים המתעדכנים מעת לעת על ידי רשויות המס בישראל. אשר על כן, אין החברה מתחייבת לעדכן את הסכומים הנקובים באתר באופן שוטף. לפיכך המשתמש מחויב לבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל בעת השימוש באתר והוא אינו רשאי להסתמך עליו.
 • ה. כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה או בחישובים אשר בוצעו באמצעות האתר, עושה כן על אחריותו בלבד.
 • ו. באתר זה קיימים קישורים לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). במידע המתפרסם באתרי צד ג' אין לחברה כל שליטה או זכות. החברה לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, חישובים המתבצעים באמצעותם או למפעילי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.
 • ז. במידה ותתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים רשמיים בכתב של מדינת ישראל, אזי רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
 • ח. כל הזכויות שמורות לחברה בלבד ולפיכך, אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש ו/או לשדר מחדש ו/או לפרסם כל חומר המופיע באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מבעלי האתר.
 • ט. במידה ותנאי השימוש יופרו, יהא על המשתמש לשפות את ישראל לוי רואה חשבון ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או כל הפסד ו/או אבדן רווח, לרבות הוצאות, הוצאות בית משפט ושכר טרחת עורך דין, בין שנגרמו במישרין ובין בעקיפין.
 • י. הכתיבה נעשתה  לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו מופיע הכיתוב בלשון זכר, הכוונה הינה הן לזכר והן לנקבה.
 •  

למען הסר ספק, על אף המאמצים שהושקעו באתר זה ובתכניו, אין מנהלי האתר אחראיים על הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על הנאמר בו ו/או על מידע המצוי בו.

דילוג לתוכן