להלן מידע על פעולות שיש לבצע עד סוף שנה

מעודכן לסוף שנת המס 2023

  1. עצמאי

קרנות השתלמות

הכנסה מזכה
283,905₪
סכום הפקדה מקסימלי (7%)
18,900₪
מוכר כהוצאה בעסק (4.5%)
12,150₪

קופ"ג לקיצבה ללא אובדן כושר עבודה

הכנסה מזכה
213,600₪
סכום הפקדה מקסימלי (16.5%)
35,244₪
ניכוי (11%)
23,496₪
זיכוי (5.5%)
11,748₪

קופ"ג לקיצבה כולל אובדן כושר עבודה

הכנסה מזכה
213,600₪
סכום הפקדה מקסימלי (16%)
34,174₪
ניכוי (11%)
23,496₪
זיכוי (5%)
10,680₪

אובדן כושר עבודה

הכנסה מזכה
עד 316,536₪
סכום הפקדה מקסימלי (3.5%)
11,079₪

תקרת הפקדה לקופ"ג להשקעה

עבור יחיד
72,616₪

פנסיה חובה לעצמאים

4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק (5,276)

שנתי 2,817

12.55% ממחצית השכר הממוצע במשק (5,276)

שנתי 7,946

* השכר הממוצע במשק הינו 10,551

2. בעלי שליטה (מנהל חברה)

קרנות השתלמות

משכורת מזכה
188,544₪
סכום הפקדה של החברה והמנהל (10%)
18,854₪
הוצאה מוכרת (4.5%)
8,484₪

(החברה יכולה להפקיד עד 7.5% משכר העובד ללא זקיפת שווי).
קופ"ג וביטוחי מנהלים – הפקדות החברה לפיצויים עבור בעל שליטה (8.33% משכרו) מותרות בניכוי עד לסך של 12,340 ש"ח. הפקדות החברה לגמל לקצבה יותרו (כמו לכל עובד שכיר) עד לתקרה של 7.5% (כולל אובדן כושר עבודה) עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (26,378 ₪ לחודש) סה"כ הפקדה מוכרת 1,978 ₪ לחודש. הפקדות המעביד לקרן פנסיה חובה מ- 1/1/17 תהיינה 6.5%, והפקדות עובד 6%, פיצויים לא יפחת מ-6%.

3. שיעורי מס חברות המעודכנים הינם

מס חברות (%)מס על דיבידנד (%)מס כולל (%)בתוספת מס נוסף
2016253047.550
2017243046.850
2021-2018233046.150
2022 - ואילך233046.150

4. מס נוסף על הכנסות גבוהות

יוטל מס נוסף בשיעור 3% מההכנסה על הכנסות יחיד שמעל 663,240 (בשנת 2022)

5. שווי שימוש ברכב

ע"פ הסכם בין משרד האוצר לארגונים כלכליים, הוחלט על שינוי חישוב שווי שימוש ברכב החל מ- 1.1.2010, כלהלן:

5.1 - לגבי רכבים שעלו לכביש עד 12.2009.‏31 שיטת שווי השימוש בהתאם לקבוצות מחיר נשארה בעינה ועודכנו סכומי השווי כלהלן:

קבוצת מחירשווי 2022
12,800₪
23,030₪
33,900₪
44,680₪
56,470₪
68,390₪
710,790₪

* אופנוע L3 בסכום 910₪.

* אופנוע L3 שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

5.2 - לגבי רכבים שיעלו לכביש החל מ- 1.1.2010 שיטת חישוב שווי רכב תהיה מכפלה של אחוז מסוים ממחיר הרכב. (עם התאמות מסויימות). שעור שווי השימוש הינו כ- 2.48% עד לתקרה של שווי מחירון בסך כ- 518,190 ₪.

5.3 - רכב היברידי יופחת שווי רכב בהתאם לקריטריונים:
היבירידי - 500
פלאג אין - 1,000
חשמלי - 1,200

6. שווי שימוש בטלפון נייד (חדש)

שנת 2022שנת 2023 - משוער
105₪105₪

7. הוספת פרטים על חשבוניות המופקות ללקוחות

עפ"י הוראות מע"מ יש להדפיס את מספר עוסק מורשה של הלקוח בחשבוניות המופקות לו. החל מינואר 2010 לא ניתן יהיה לקזז מס תשומות מחשבוניות ספק שסכומם לפני מע"מ הוא 5,000 ₪ ומעלה, אלא אם כן מודפס עליהם מספר עוסק מורשה שלכם.

8. שכר המינימום, החל מ- 31/12/17, יהיה 5,300 ₪ לחודש.

משרד רואה חשבון ישראל לוי הממוקם בשרון שרות לכלל העוסקים והעסקים פתיחת תיק לעסק החדש, עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, עמותה.

דילוג לתוכן